Poşet Beyannamesi

Poşet Beyannamesi

Ücretli poşet uygulaması 2019 yılbaşından itibaren marketler ile birlikte hayatımıza girmesine rağmen birçok işletme tarafından beyanname verilip verilmeyeceği bilinmemektedir. Beyanname vermekle yükümlü olanlar, plastik poşet üreticileri ve satış noktalarıdır.

Üreticilerin Yükümlülükleri

Üreticiler; üretmiş/ithal etmiş oldukları satışa tabi tüm plastik poşetlere ilişkin olarak, Ambalaj Bilgi Sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle yükümlüdür. Üreticiler/ithalatçılar tarafından yapılacak beyanlarda; plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlık, boyut, ambalaj malzemesi cinsi, firma bazında yurt içinde veya yurt dışında kime satıldığı yer almalıdır.

Satış Noktalarının Yükümlülükleri

  • Satış noktaları, 1.1.2019 tarihinden itibaren plastik poşetleri ücretsiz vermemekle ve tahsil edilen ücretleri satış belgelerinde adet bazlı göstermekle,
  • Çevrenin korunması maksadıyla plastik poşetlerin satışına ilişkin tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı yazılı, basılı görsel materyal kullanmakla,
  • Bilgi Sistemine kayıt olmak, gerekli beyanları bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme yüklemekle,
  • Plastik poşet satışı miktarı beyanına istinaden hesaplanacak geri kazanım katılım payı tutarını Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarmakla, Plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanını alternatif olarak tüketiciye sunmakla, yükümlüdürler.

Verilecek Beyanname de temin edilen firma bilgisi (yurt içi ve yurt dışı), temin edilen plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlık, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı yer almalıdır. 

Plastik poşet satıcıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 25 Kuruştan az olmamak şartıyla 2019 yılında birim poşet bedelini serbestçe belirleyebileceklerdir.

Müşteriden poşet başına tahsil edilecek 25 Kuruşluk bedelin içinde 15 Kuruşluk geri kazanım katkı payı ve KDV dahil olmak üzere belirlenmiştir.

Plastik poşet satışının yapıldığı işlemlere ait belgelerde satış kalemi ve adedinin gösterilmesi ve poşetlerde barkod kullanılması zorunludur.

Uygulamadan Muaf Tutulan Plastik Poşetler

Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdalar için birincil ambalaj olarak kullanılan (doğrudan gıda ile teması bulunan) ve gıda hijyenini sağlayan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Dolayısıyla fırınlarda, sebze-meyve satan yerlerde hijyeni sağlamak için doğrudan gıda ile temasta bulunan birincil poşetler ebadı tüm boyutu 35*50 cm i geçmeyen poşetler zorunlu ücrete tabi değildir.

Tekstil ürünlerinden yapılmış torba/poşet/çantalar plastik içeren malzemelerden üretilmiş olsa dahi zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Canlı sucul hayvanların satışının yapıldığı yerlerde sadece söz konusu canlıların su içerisinde taşındığı birincil poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışı için kullanılan birincil poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Herhangi bir ürün satışının yapılmadığı hizmet noktalarında (Terzihane, Kuru Temizleme, Lostra, Tamirhane, Görüntüleme Merkezi, Laboratuvar vb.) verilen poşetler ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. Ancak, hizmet noktaları bir ürün satışı yapıyorlarsa, bu ürünü koydukları poşetler zorunlu ücretlendirmeye tabidir.

Kargo poşetleri zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Gümrüksüz bölgelerde yer alan satış noktalarından satın alınan ve ilgili mevzuatı gereği kullanılma zorunluluğu getirilen plastik poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Poşet Satışlarına İlişkin Beyan ve Bildirimler

Plastik poşetleri ücret karşılığı satmak zorunda olanlar, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın 1’i ile 15’i arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü banka hesabına ödenecektir.

Poşet Beyannamesi Ertelendi Mi

Poşet beyannamesi süresi uzatıldı. Ocak-Şubat Dönemi Poşet Beyannamesi Mart Dönemi Poşet Beyannamesi ile Aynı Sürede 15 Nisan’da verilecek ve Poşet Beyannamesi Ödemeleri 30 Nisan’da yapılacak.

Beyan Edilmeme Durumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında;

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20. maddesinin (g) bendi uyarınca 2019 yılında 18.037.-TL idarî para cezası,

2872 sayılı Kanunun 20. maddesinin (z) bendi uyarınca 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası,

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20. maddesinin (z) bendinin (bb) alt bendi uyarınca depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10.-TL idari para cezası, uygulanır.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.